Selasa, 23 Apr 2024
  • Selamat datang di SMK Al-Majidiyah NW Kesik. Hubungi kami jika anda membutuhkan informasi dan bantuan melalui kontak yang sudah tertera

Sambutan oleh Muhamad Idris, S.Pd.I.

Terbit : 20 Maret 2022

Sambutan Kepala SMK Al-Majidiyah NW Kesik

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semua semoga dalam..
KELUAR